پیشنهادی موبوفیلم
عناوین ایرانی

جستجوی پیشرفته فیلم

یک جنگجو که از شهر به بیرون رانده شده بود بعد از چندین سال بازمیگرد و میبیند که شهر توسط دو گروه اوباش اشغال شده است. حال او تصمیم میگیرد این دو گروه را بر علیه هم بشوراند تا شهر را دوباره آزاد کند

ادامه مطلب / دانلود